Wioleta Rogozińska Kancelaria Radcy Prawnego

Real Estate Law

pomoc prawna w tym zakresie obejmuje w szczególności:

- udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych;

- sporządzanie opinii prawnych;

- występowanie przed urzędami i sądami w charakterze profesjonalnego pełnomocnika;

- sporządzanie projektów dokumentów;

- sporządzanie projektów pism procesowych.

(pomoc obejmuje przykładowo sprawy i pisma takie jak: podział nieruchomości; sprawy o zasiedzenie; postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości; uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym; ocena i analiza stanu prawnego nieruchomości; odwołanie od decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących nieruchomości; analiza umów sprzedaży nieruchomości; umów warunkowych sprzedaży; umów przeniesienia własności; sprawy związane z KOWR; sprawy związane z Lasami Państwowowymi; sprawy dotyczące spółek do zagospodarowania wspólnot gruntowych; wznowienie granic; obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi; opłaty adiacenckie, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; sprawy z zakresu własności lokali; sprawy dotyczące użytkowania wieczystego; umowy dotyczące nieruchomości; spory sądowe dotyczące nieruchomości; prawo pierwokupu, odkupu, wykupu, pierwszeństwa nabycia oraz nabycia za zapłatą równowartości pieniężnej; przygotowanie, negocjowanie dokumentacji transakcyjnej; wsparcie podczas negocjowania i zawierania umów; umowa najmu; umowa dzierżawy; weryfikacja zabezpieczeń w umowach najmu; umowy o zarządzanie nieruchomością; negocjowanie aneksów do istniejących umów).