Wioleta Rogozińska Kancelaria Radcy Prawnego

Civil Law/Business Law

pomoc prawna w tym zakresie obejmuje w szczególności: - udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych; - sporządzanie opinii prawnych; - występowanie przed urzędami i sądami w charakterze profesjonalnego pełnomocnika; - sporządzanie projektów dokumentów (przykładowo): umowa użytkowania wieczystego; umowa użytkowania; umowa ustanowienia służebności gruntowej drogowej i osobistej; umowa ustanowienia służebności przejazdu i przechodu; umowa zastawu; umowa o ustanowienie hipoteki; umowa przelewu wierzytelności; umowa o przejęcie długu umowa o zwolnienie z długu; umowa sprzedaży; umowa przedwstępna sprzedaży; umowa sprzedaży ruchomości (np. samochodu); umowa sprzedaży udziałów w spółce z o. o.; umowa sprzedaży ogółu praw i obowiązków komplementariusza spółki komandytowej; umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej; umowa sprzedaży przedsiębiorstwa; umowa przedwstępna sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa; umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa; umowa zamiany; umowa dostawy; umowa kontraktacji; umowa o dzieło; umowa o roboty budowlane; umowa najmu; umowa dzierżawy; umowa leasingu; umowa użyczenia; umowa pożyczki; umowa zlecenie; umowa o współpracy; umowa agencyjna; umowa komisu; umowa przewozu; umowa spedycji; umowa przechowania; umowa spółki cywilnej; umowa poręczenia umowa darowizny; umowa renty; umowa dożywocia. - sporządzanie projektów pism procesowych z zakresu prawa cywilnego/prawa gospodarczego, w szczególności: wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika; zażalenie powoda na postanowienie sądu I instancji odmawiające zwolnienia od kosztów sądowych; wiosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego; wniosek o wyłączenie sędziego; odpowiedź na pozew; cofnięcie pozwu; pismo przygotowawcze złożone na wezwanie sądu; wniosek o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego; pismo przygotowawcze obejmujące wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu; wniosek o zabezpieczenie dowodu; wniosek o uwzględnienie spóźnionych twierdzeń, dowodów i zarzutów; pismo zawierające zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu; pismo przygotowawcze w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu nieprocesowym; interwencja uboczna; opozycja przeciwko interwencji ubocznej; wniosek o zawiadomienie o toczącym się procesie osoby, która powinna występować w sprawie jako strona powodowa; wniosek o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego innej osoby na miejsce dotychczasowego pozwanego lub o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo innej osoby obok pozwanego (dopozwanie) lub o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo osoby, której udział w sprawie w charakterze pozwanego jest konieczny; wniosek o zabezpieczenie kosztów procesu; wniosek o przedłużenie terminu sądowego; wniosek o przywrócenie uchybionego terminu; wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego; wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy; wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na to, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania; wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania; wniosek o wezwanie spadkobierców zmarłej strony; zmiana powództwa polegająca na: wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast pierwotnego lub wystąpieniu z nowym roszczeniem obok pierwotnego; zmiana powództwa powodująca przekazanie sprawy sądowi okręgowemu jako rzeczowo i miejscowo właściwemu; wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem; pełnomocnictwa: procesowe procesowe ogólne; procesowe szczególne; pism procesowych w zakresie prawa cywilnego (przykłady: o świadczenie pieniężne; o wydanie ruchomości o opublikowanie sprostowania; o wydanie towaru konsumpcyjnego zgodnego z umową; o rozwiązanie umowy i zapłatę; o zmianę wysokości świadczenia pieniężnego; o zapłatę renty przeciwko ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu; o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej (skarga pauliańska); o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych; o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia; o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; o sprzedaż lokalu w drodze licytacji; o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej; o wydanie nieruchomości; o zakaz przechodu i przejazdu; o ochronę naruszonego posiadania; o wykup gruntu przez posiadacza; o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym; o ustalenie nieważności testamentu; o wykonanie zapisu; o zachowek); pism w zakresie prawa gospodarczego (przykłady: o wyłączenie wspólnika - z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia; o rozwiązanie przez sąd spółki z o.o. wyrokiem; o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej; o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki; o zakazanie używania nazwy; o zakazanie używania firmy; o zaniechanie naruszania środowiska i zapłatę; o ustalenie, że używany znak towarowy nie narusza prawa ochronnego; o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego), pism w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym (przykładowo: pisma w sprawie klauzuli wykonalności; wniosek o wszczęcie egzekucji; wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości; wniosek o wyznaczenie drugiej licytacji nieruchomości; wniosek wierzyciela o przejęcie nieruchomości; wniosek o wyjawienie majątku; wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego; skarga na czynności komornika; zawiadomienie o potrzebie wszczęcia przez sąd czynności nadzorczych w celu zapewnienia należytego wykonania egzekucji przez komornika; zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym); pism w postępowaniu nakazowym i upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym (przykładowo: pozew w postępowaniu nakazowym; zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym; pozew w postępowaniu upominawczym; sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym); skarg oraz pism związanych z zaskarżaniem orzeczeń sądowych (przykładowo: skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; skarga na przewlekłość postępowania; sprzeciw od wyroku zaocznego; apelacja; zażalenie powoda na zwrot pozwu; odpowiedź na apelację; wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji; zażalenie na postanowienie; skarga kasacyjna; zażalenie na odrzucenie skargi kasacyjnej lub odpowiedź na zażalenie dotyczące odrzucenia skargi kasacyjnej jako niedopuszczalnej z innych przyczyn; zażalenie na uchylenie przez sąd II instancji wyroku sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania; skarga o wznowienie postępowania); pism w postępowaniu nieprocesowym (przykłady: wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości; wniosek o rozgraniczenie nieruchomości; wniosek o zniesienie współwłasności; wniosek o zabezpieczenie spadku wniosek o nakazanie złożenia testamentu zawiadomienie sądu o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana; wniosek o ustanowienie kuratora spadku; wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych; wniosek o stwierdzenie nabycia spadku; wniosek o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku; wniosek o dział spadku; wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat dopłaty lub spłaty; wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej; wniosek o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego; wniosek o wpis służebności gruntowej; wniosek o wpis hipoteki; wniosek o wykreślenie hipoteki; wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości, ujawnienie jej podziału, odłączenie i przyłączenie wyodrębnionej części nieruchomości do innej, istniejącej księgi wieczystej; wniosek o uznanie za zmarłego; wniosek o stwierdzenie zgonu; wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego; wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego; wniosek o odtworzenie dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki; wniosek o umorzenie weksla); pism w postępowaniu rejestrowym (przykłady: rejestracja spółek handlowych i zmiany w rejestrze spółek handlowych; wnioski o rejestrację fundacji, stowarzyszenia, organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego; wnioski o wpis do rejestru związku zawodowego i zakładu opieki zdrowotnej, wnioski organizacji pożytku publicznego; wnioski o wpis europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółki europejskiej; wnioski o wpis sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności jednostki, informacji o postępowaniu naprawczym; wniosek o wpis partii politycznej do ewidencji; zgłoszenie czasopisma do rejestru dzienników i czasopism; wniosek o wpis do rejestru funduszu emerytalnego).
Civil Law/Business Law
Civil Law/Business Law