Wioleta Rogozińska Kancelaria Radcy Prawnego

Administrative Law

- udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych;

- sporządzanie opinii prawnych;

- występowanie przed urzędami i sądami w charakterze profesjonalnego pełnomocnika;

- sporządzanie projektów dokumentów;

- sporządzanie projektów pism procesowych.

(pomoc obejmuje przykładowo sprawy i pisma takie jak: dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze strony; wniosek o wydanie odpowiedniego wypisu i wyrysu; wniosek o wydanie wymaganego prawem zezwolenia; wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości; wniosek o wpis/wykreślenie do odpowiedniej ewidencji; wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego; wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego; wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego; wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące; zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania; uzupełnienie wniosku; cofnięcie wniosku; wniosek o wgląd w akta sprawy; wniosek o wydanie kopii akt sprawy; wniosek o wydanie uwierzytelnionych odpisów; zażalenie na postanowienie o odmowie przeglądania akt sprawy; wniosek o dopuszczenie dowodu; wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej; odwołanie od decyzji; zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania; wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; wniosek o wznowienie postępowania; zażalenie na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania; wniosek o wydanie zaświadczenia).