Wioleta Rogozińska Kancelaria Radcy Prawnego

Labour Law

pomoc prawna w tym zakresie obejmuje w szczególności:

- udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych;

- sporządzanie opinii prawnych;

- występowanie przed urzędami i sądami w charakterze profesjonalnego pełnomocnika;

- sporządzanie projektów dokumentów w postaci: umów o pracę; pism i oświadczeń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (przykłady: oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające), oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron); podstawowych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (przykłady: Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin premiowania); odpowiedzialności materialnej pracowników (przykłady: umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, umowa o zakazie konkurencji); zatrudnienia w formie umowy cywilnoprawnej w ramach przedsiębiorstwa (przykłady: umowa zlecenia, umowa agencyjna, kontrakt menedżerski, umowy o współpracę);

- sporządzanie projektów pism procesowych z zakresu prawa pracy (przykłady: odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, pozew o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez pracownika; pozew o przywrócenie do pracy; odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia; pozew o sprostowanie świadectwa pracy; pozew o zapłatę odszkodowania wskutek niewydania świadectwa pracy; odwołanie do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę; odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę; cofnięcie pozwu w sprawach ze stosunku pracy; odpowiedź na pozew; wniosek o powołanie biegłego; wniosek dowodowy; wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych; wniosek o zawieszenie postępowania; wniosek o sprostowanie wyroku; wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi; apelacja; odpowiedź na apelację; skarga kasacyjna; wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego).