Wioleta Rogozińska Kancelaria Radcy Prawnego

info_outline CONSENT AND INFORMATION CLAUSE

Niniejszym oświadczam, iż kontaktując się przez formularz kontaktowy na stronie https://rogozinska-kancelaria.pl/, dobrowolnie przekazuję swoje dane osobowe zawarte w formularzu. Oświadczam zapoznałem/zapoznałam się z niniejszą Klauzulą zgody i klauzulą informacyjną.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Wioletę Rogozińską prowadzącą działalność pod firmą Wioleta Rogozińska Kancelaria Radcy Prawnego (34-300) Żywiec, ul. Kościuszki 68, posiadająca numer REGON 389576684, NIP 5532398359, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu nawiązania ze mną bezpośredniego kontaktu przez wyżej wymienioną osobę w celu wykonywania obowiązków nałożonych na radców prawnych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w celu świadczenia usługi prawnej zgodnie z ustawą o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

  1. ) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wioleta Rogozińska prowadzącą działalność pod firmą Wioleta Rogozińska Kancelaria Radcy Prawnego (34-300) Żywiec, ul. Kościuszki 68, posiadająca numer REGON 389576684, NIP 5532398359, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwana dalej Administratorem;
  2. ) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków nałożonych na radców prawnych zgodnie z ustawą z dnia ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz w celu świadczenia usługi prawnej zgodnie z ustawą o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r., jak również w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu w związku z wysłaniem wiadomości przez formularz kontaktowy zawarty na stronie internetowej https://rogozinska-kancelaria.pl/, ;
  3. )Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być odpowiedni organ administracji publicznej, lub inny podmiot publiczny posiadający uprawnienia wynikające z ustawy, jak również osoby pozostające z w stosunku pracy lub innym stosunku zlecenia z Administratorem.
  4. )Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innego kraju Unii Europejskiej w przypadku znalezienia nałożenia na Administratora takiego obowiązku przez odpowiedni organ władzy publicznej;
  5. )Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny dla prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych na radców prawnych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie dłużej jednak niż do momentu obowiązywania tychże przepisów oraz obowiązków zgodnie z ustawą o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r.
  6. )Informuję, że posiada Pani/Pan pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
    Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres prowadzenia działalności Administratora lub elektronicznej na adres mailowy: biuro@rogozinska-kancelaria.pl. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw może Pan/Panik przesłać wniosek na adres siedziby Administratora listownie lub drogą elektroniczną: biuro@rogozinska-kancelaria.pl. Administrator danych osobowych - bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją wyżej wymienionych praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
  7. 7)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  8. ) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przechodząc dalej oświadczam, że zapoznałam/em się w informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.